Pražské fórum pro romské dějiny

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vzniklo při prvním setkání řídícího výboru v Praze v září 2016.

Ustanovující prohlášení

Romské komunity jsou nedílnou součástí multietnické mozaiky středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropy a sdílejí její bouřlivé a proměnlivé moderní dějiny. Studiu témat spojených s Romy na tomto území se po dlouhou dobu věnovali zejména folkloristé, filologové a etnologové. Historie Romů je jako výzkumné téma roztříštěné a izolované. Výzkum romských dějin zároveň dosud není přijímán jako nedílná součást historického výzkumu v tomto regionu. V Evropě není žádná akademická platforma, která by podporovala právě historický výzkum zaměřený na Romy, nebo rozvoj debaty o takto zaměřeném historickém výzkumu mezi badateli v oblasti společenských a humanitních oborů, a na jejíž půdě by tak mohly vznikat a případně být i koordinovány společné výzkumné projekty.

Pražské fórum pro romské dějiny je akademická iniciativa založená na podporu mezioborového, intersekcionálního a nadnárodního studia, která usiluje o nápravu těchto omezení. Naším hlavním cílem je upozorňovat na stěžejní význam studia historie Romů pro komplexní pochopení evropské historie a jejích současných společností. Proto si klademe za cíl: 1) posílit akademický výzkum zaměřený na Romy v 19. a 20. století s důrazem na diachronní perspektivu a podporu alternativních a nově se formujících badatelských postupů a 2) kultivovat dialog mezi historiky, sociology, antropology, filology a dalšími badateli stojícími mimo obor romistiky s cílem etablovat studium romské historie jako ústřední bod nového uvažování o evropské historii.

Podporou historického výzkumu zaměřeného na Romy chce Fórum přispět k decentralizaci hegemonických národních narativů či narativů založených na národní identitě ve výkladu evropské historie. Proto se snažíme integrovat historii Romů ve středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropě do širších nadnárodních a srovnávacích dějin západní, severní a jižní Evropy i do historie mimoevropských oblastí, kam mnoho Romů z Evropy během posledního století emigrovalo. Přestože jsou středem našeho zájmu Romové ze středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropy, zdůrazňujeme, že při studiu jejich historie se badatelé zabývají i širšími historickými tématy a otázkami, například historií holocaustu, studené války, sociálního státu a občanství, ekonomiky a jejích sociálních dopadů, společenské mobility a migrace. Jinými slovy, historie Romů je zásadní pro pochopení širších dějin moderního světa.

Fórum si klade za cíl vytvořit prostor, kde mohou akademici o těchto otázkách debatovat z různých úhlů pohledu a z hlediska různých akademických přístupů. Součástí aktivit je tak i budování vztahů a dialogu mezi anglofonním akademickým výzkumem a akademiky publikujícími v jiných jazycích, včetně jazyků středovýchodní, východní a jihovýchodní Evropy. Zároveň vnímáme problematickou roli vědy v utvrzování nerovných mocenských vztahů mezi Romy a majoritními společnostmi. Proto Fórum podporuje reflexivní, sebekritickou práci, která se zaměřuje na Romy jako na dějinné aktéry spíše než jako na objekty nebo oběti, aniž bychom ovšem ignorovali či zlehčovali dějiny diskriminace a perzekucí. Zároveň podporujeme rozvoj diskuzí, které téma nerovnosti zkoumají do větší hloubky a vedou například k metodologické debatě o omezeních dostupných historických pramenů a možnostech jejich vyvážení. Problematizujeme historické přístupy, které vycházejí z představy Romů jako lidí vždy pouze izolovaných a/nebo marginalizovaných v rámci majoritních společností, a zajímají nás procesy lokální realizace centrální politiky a vyjednávání s centrem, interakce i izolace, spolupráce i konflikty. Metodologicky se věnujeme procesům sociální diferenciace podél hranic definovaných etnickou a rasovou příslušností, a tomu, jak se protínají s jinými formami jinakosti, jako jsou gender, pohlaví, věk a třída.

Struktura Fóra

Fórum je institucionálně zakotveno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Na aktivity Fóra dohlíží jeho řídící výbor, ve složení: Ilsen About (EHESS, Paris), Yasar Abu Gosh (Univerzita Karlova), Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Celia Donert (University in Liverpool), Jan Grill (University of Manchester), Krista Hegburg (United States Holocaust Memorial Museum in Washington), Ari Joskowicz (Vanderbilt University, Nashville), Angéla Kóczé (CEU, Budapest), Helena Sadílková (Univerzita Karlova), Eszter Varsa (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg).

Aktivity Fóra koordinují Kateřina Čapková (capkova@usd.cas.cz) a Helena Sadílková (helena.sadilkova@ff.cuni.cz).

Partnery Ústavu pro soudobé dějiny v založení a dalším provozu Fóra jsou Seminář romistiky (Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta, Karlova Univerzita) a CEFRES v Praze.

Plánované aktivity Fóra

Činnost fóra je podporována Strategií AV 21 (Globální konflikty a lokální souvislosti)

 

str21

cefres-600x300

 


Košík