Současný výzkum holocaustu Romů v československém kontextu

Dopis Stanislava Wintera, ve kterém požaduje propuštění své rodiny z tábora v Letech u Písku ze 14. října 1942

21. 5. 2018 - 18:00

Téma Přednášející Místo

Veřejná debata o budoucnosti výzkumu holocaustu Romů a tábora v Letech s účastí českých a slovenských, romských i neromských představitelů. V rámci reflexe témat, která jsou zásadní pro tento výzkum, a zasazení tábora v Letech a jeho historie do kontextu jako (sporného) pamětního místa se budeme zabývat válečnou i poválečnou historií místa až do dnešních dní a otevřeme například témata dokumentace, národní a mezinárodní kontextualizace, mobilizace komunity a politiky paměti.

Hosté:
Yasar Abu Ghosh, Univerzita Karlova, Praha
Zuzana Kumanová, In Minorita, Bratislava
Helena Sadílková, Univerzita Karlova, Praha
Dušan Slačka, Muzeum romské kultury, Brno

Moderátorka: Alica Sigmund Heráková

Videozáznam z diskuze bude k dispozici na internetu.

Diskuze je organizována ve spolupráci s organizací Romea, o.p.s. jako doprovodný program výstavy obrazů Zdeňka Daniela „Moje černobílé stíny: Memento mori“ (Kampus Hybernská, 9.-29. května 2018)usd_romea_pozvanka_1024x768px_20180510-page-001

O workshopu

Workshopy Pražského fóra pro romské dějiny

Rok 2017 přinesl důležité vítězství pro romskou komunitu a pro ty části české společnosti, které odsuzovaly existenci vepřína na místě válečného tzv. „cikánského tábora“ v Letech u Písku a kritizovaly českou (československou) společnost a úřady za ignorování ostudného stavu tohoto místa. Přestože česká vláda konečně schválila a z rozpočtu vyhradila peníze na odstranění vepřína a místo bylo předáno Muzeu romské kultury, v osvětových aktivitách v rámci společnosti bude třeba pokračovat i během procesu budování důstojného památníku a i po jeho vztyčení. Cílem organizátorů workshopů Pražského fóra je přispět k tolik potřebné veřejné diskuzi o Romech v české (československé) společnosti a o jejich osudech nejen během holocaustu, ale i po něm.

Workshopy a akce pro veřejnost plánované na rok 2018 mají za cíl zasadit genocidu Romů do širšího historického a politického kontextu a zdůraznit nejen specifickou historii tábora v Letech, ale i dějiny a význam tohoto místa pro současnou českou společnost, pro Romy i Neromy. Chtěli bychom dát podnět k přehodnocení dopadů válečné historie i poválečných (dis)kontinuit v politických rozhodnutích, sociální praxi a způsobech uvažování, a proto se chceme zabývat dalším důležitým souvisejícím tématem – nucenou sterilizací romských žen. Nucené sterilizace prováděli nacisté, ale poslední oběti tohoto násilí v České republice a na Slovensku a pocházejí z prvních let nového tisíciletí. Obě témata – památník v Letech a uznání nároku na odškodnění obětem nucených sterilizací – mají velký vliv na současné vztahy mezi Romy a Neromy v České republice.

Smyslem akcí pro veřejnost je přispět k akademické, veřejné i politické debatě o situaci Romů v české společnosti, debatě, která je dodnes zatížená předsudky, nevědomostí a chybějícím zasazením do širšího (i mezinárodního) kontextu. V souladu s cílem Fóra chceme pokračovat v diskuzích na tato témata s odborníky z České republiky, z Evropy i Spojených států a pevně je včlenit do příběhu české/evropské historie. Témata z romské historie a současnosti by neměla být předmětem zájmu jen v okruhu romistů. Jako klíčovou vnímáme také aktivní účast Romů v našich aktivitách i otevřenost všech těchto aktivit a debat veřejnosti i místní romské komunitě. Proto do našich aktivit zapojujeme romské a sintské intelektuály i umělce a proto jsme se také rozhodli nabídnout simultánní tlumočení všech plánovaných debat, kde se objeví zahraniční hosté, do češtiny. Některé akce budou k dispozici ve formě videozáznamů s titulky a budou tak dostupné širšímu publiku.

Yasar Abu Ghosh

je odborným asistentem antropologie na Katedře obecné antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a je členem fakulty na NYU Prague. Doktorský titul získal na Univerzitě Karlově v Praze, působil na Laboratoire de Sciences Sociales ENS/EHESS v Paříži a účastnil se studijních programů na University College London, Central European University v Budapešti a New York University. Byl hostujícím profesorem na CEU v Budapešti, LMU v Mnichově a EHESS v Paříži. V roce 2016 získal Fulbright-Masarykovo stipendium, aby mohl působit jako hostující vědec na University of California v Berkeley. Yasar Abu Ghosh realizoval terénní výzkum zaměřený na Romy v jižních Čechách, soustředěný na romské reakce na jejich marginalizaci v socialistické minulosti a postsocialistické přítomnosti. Věnuje se také tématům kultury a uznání paměti ve vztahu k nacistickému pronásledování Romů a politice jeho historického výkladu.

Zuzana Kumanová

působí od roku 1999 v občanském sdružení In Minorita. Od roku 2005 vede projekt, ve kterém mapuje holocaust Romů. Externě spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde v letech 2011-2013 pracovala jako ředitelka odboru pro přípravu strategických materiálů. V letech 2013-2014 spolupracovala s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na přípravě strategie a dotačních programů. Zuzana Kumanová obhájila doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v oboru etnologie poté, co zde absolvovala magisterské studium v oborech historie a etnologie.

Helena Sadílková

je vedoucí Semináře romistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje romštinu a dějiny Romů. Zabývá se poválečnou historií Romů v Československu se zaměřením na interakci mezi členy místních romských komunit a místních neromských obyvatel, včetně místních úřadů, je spolupracovnicí výzkumného týmu pracujícího na projektu Dokumentace obětí holokaustu Romů realizovaného Institutem Terezínské iniciativy. Je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben. Spolu s Kateřinou Čapkovou koordinuje aktivity Pražského fóra pro romské dějiny.

Dušan Slačka

působí v Muzeu romské kultury v Brně jako kurátor sbírky písemného materiálu a sebe-dokumentace. Studium oboru historie na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se specializací na moderní dějiny a multikulturní společnost, zakončil diplomovou prací „ ‚Cikánská otázka‘ na Hodonínsku v letech 1945–1973.“ Je jedním z výkonných šéf-redaktorů recenzovaného časopisu Bulletin Muzea romské kultury. Je členem české delegace při International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

Košík